Vrouw die haar pijn goed weet te accepteren en in de tuin aan het werk is.

Pijnacceptatie speelt een grote rol bij het ervaren van chronische pijn. Hoe groter de acceptatie, hoe minder groot de ervaren intensiteit van de pijn. Door vroeg in de behandeling aan de slag te gaan met pijnacceptatie, zijn de uitkomsten aan het eind van de behandelperiode significant beter. Maar klinische relevantie wordt niet bij alle mensen…

Lees meer
Vrouw die op de grond een relaxatie oefening doet.

De interactie tussen somatische klachten en psychosociale factoren vraagt om een multidimensionale aanpak bij mensen met chronische lage rugpijn. Pijnstillers zijn niet altijd effectief en hebben mogelijk schadelijke bijwerkingen, vooral bij gebruik op lange termijn. Andere strategieën om met de pijn om te gaan zijn dus belangrijk. Richtlijnen benadrukken dat patiënten moeten worden aangemoedigd om…

Lees meer

Voor mensen met de ziekte van Parkinson zijn externe auditieve cues zoals een metronoom ritme of muziek een bekende methode voor het verbeteren van het looppatroon. Het creëren van een cadans compenseert waarschijnlijk voor de ontbrekende interne timingsmechanismes en verhoogt de motivatie om te lopen. De stapvariabiliteit is een goed te meten factor van een…

Lees meer
Breindoornsnede onder een MRi scan.

Pijn catastroferen is de neiging om pijn uit te vergroten en erover te piekeren. Daarbij hebben mensen die catastroferen vaak een hulpeloze attitude ten aanzien van actuele- of verwachte pijn. Mensen die catastroferen rapporteren vaak ook ernstiger en intensere pijn en ervaren meer negatieve consequenties van chronische pijn. Dit is aangetoond voor angst voor beperkingen…

Lees meer
Chronische pijnpatiënte die op de grond een ontspanningsoefening doet die ze gekregen heeft van haar fysiotherapeut.

Een betere kwaliteit van leven is waarschijnlijk de meest wenselijke uitkomst van alle interventies in de gezondheidszorg. Dit is ook terug te zien in onderzoek. Een aantal belangrijke interventies die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven zijn gericht op lichaamsbewustzijn, door middel van bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen en meditatieprogramma’s. Fysiotherapeuten zijn steeds belangrijker…

Lees meer
Man met slaapapneu in bed heeft baat bij ademoefeningen.

Slaapapneu is een steeds vaker voorkomend probleem. De obstructie van de luchtwegen heeft een overbelasting van de inspiratoire spieren tot gevolg. Hierdoor worden de spieren uiteindelijk zwakker en hebben ze minder uithoudingsvermogen. Recente studies hebben gekeken naar aerobe training voor de ademhalingsspieren, al dan niet gecombineerd met weerstandstraining. Hierin werd gevonden dat dit significant positieve…

Lees meer
Schoolbord die de stapsgewijze opbouw van motivatie laat zien, van 'nooit, via 'misschien' , naar 'ja!'.

Een manier om met chronische pijn om te gaan is het gebruik van pain neuroscience education (PNE), hier benoemd als pijneducatie.  Deze methode is gebaseerd op de theorie dat het mensen helpt als ze de achterliggende neurologische processen achter hun pijn kennen. Het belangrijkste doel is om te herformuleren wat pijn precies is. De belangrijkste…

Lees meer
Poster boordevol met pijn gerelateerde woorden.

Pijn is een universeel fenomeen wat niet alleen een symptoom is van een stoornis, maar ook gezien kan worden als een ziekte op zich. Dit geldt met name voor chronische pijn. De biomedische aanpak, met de focus op de pathofysiologie heeft onvoldoende aandacht voor de complexiteit van chronische pijn. Taal is een belangrijk aandachtspunt binnen…

Lees meer
Kleurrijke artistieke tekening van het brein.

Veel musculoskeletale pijn problemen zijn geassocieerd met hypersensitiviteit, wat ontstaat door centrale sensitisatie. Centrale sensitisatie wordt beschreven als een toegenomen responsiviteit van nociceptieve neuronen in het centrale zenuwsysteem op normale of lage afferente input. Recent is daar een nieuwe term bijgekomen: nociplastische pijn. Nociplastische pijn is gedefinieerd als pijn die ontstaat vanuit veranderde nociceptie ondanks…

Lees meer
Oefengroep binnen op de mat mobiliseren hun romp.

Beweging is een belangrijke component bij het omgaan met chronische pijn. Het heeft verschillende gezondheidsvoordelen, maar kan daarnaast ook een pijnverminderende werking hebben. Er is groeiend bewijs dat training op de lange termijn pijnverlichting brengt bij verschillende chronische pijnaandoeningen, waaronder fibromyalgie en algehele chronische pijn, osteoartritis, chronische lage rugpijn, chronische nekpijn en neuropathische pijn. Hoewel…

Lees meer
Fysiotherapeute in gesprek met een chronische pijnpatiënt over de nadelen van 'vechten tegen de pijn'

Veel mensen met chronische lage rugpijn worden doorverwezen naar fysiotherapie. Binnen alle mogelijke behandelingsvormen is er weinig consensus over wat het meest effectief en kosteneffectief is. Interventies met een deels psychologische insteek lijken een goede methode te zijn, omdat daarin meerdere aspecten worden behandeld. Cognitieve gedragstherapie is een effectieve interventie bij chronische lage rugpijn en…

Lees meer
Vitale jonge dame maakt dansje op haar werk.

Burn-out is voor fysiotherapeuten een relevant thema. Niet alleen voor henzelf, maar het vormt ook een herstel belemmerende factor bij musculoskeletale klachten. Burn-out is een stress gerelateerde aandoening die veel voorkomt. Ze wordt gekenmerkt door gevoelens van uitputting, cynisme en inadequaat functioneren. Het wordt ook beschreven als fysieke-, emotionele-, en mentale uitputting op basis van…

Lees meer
Man in bed met loopschoenen aan.

Verschillende factoren hebben invloed op het bioritme. Licht, geluid en eten en drinken zijn hier voorbeelden van. Ook sport en beweging kan een zogenoemde ‘zeitgeber’ zijn. Door sport en beweging op de goede momenten in te zetten, kan het circadiaans ritme – en uiteindelijk daarmee de gezondheid – verbeteren. In de jaren ’50 introduceerde Jürgen…

Lees meer
Patiënt op krukken die op de maat van de muziek loopt.

Mensen met Multiple Sclerose kunnen hun loopsnelheid en loopafstand vergroten door zich eerst te verbeelden hoe dat eruit zou zien en zou voelen. Deze ‘motor imagery’ interventie is vooral effectief als dit gebeurt op de maat van muziek met extra ritmische verbale ondersteuning. Dat is de conclusie uit een onderzoek bij 60 mensen met MS.…

Lees meer
Pijnpatiënten die zich verbonden voelt met het leven en daardoor minder pijn ervaart.

Een grote groep mensen met chronische pijnklachten heeft ook depressieve gevoelens. Mensen die een sterk gevoel van spiritueel welzijn ervaren, zijn minder kwetsbaar voor het ontwikkelen van de sombere gevoelens. Mogelijk beschermt het hebben van een levens doel en zingeving tegen het ontwikkelen van negatieve denkpatronen, zoals pijncatastroferen. Dat suggereren Iranese onderzoekers na een studie…

Lees meer
Adolescente eet hamburger.

De laatste jaren is er meer aandacht voor musculoskeletale pijnklachten op verschillende locaties, in plaats van op één enkele plek in het lichaam. Vergeleken met één pijnlocatie heeft deze zogenoemde multisite musculoskeletale pijn ernstiger consequenties voor de kwaliteit van leven, beperkingen door pijn en functioneren, en het keert vaker terug. Ook bij jongeren komt deze…

Lees meer
Jonge dame denk bewust aan plezierige momenten in haar leven, waardoor ze haar zorgen vermindert.

Iemand gemoedstoestand is een belangrijke factor in verschillende pijnmodellen. Zorgen maken is een van die belangrijke componenten in bijvoorbeeld het psychologische flexibiliteitsmodel van McCracken (2014) en in het Fear Avoidance model van Vlaeyen (2012). De veronderstelling in deze modellen is dat zorgen maken leidt tot negatieve verwachtingen en vermijdingsgedrag ten aanzien van bewegen en pijn.…

Lees meer
Pijnpatiënte die te weinig sport en 's nachts wakker ligt.

De meeste mensen met chronische pijn hebben moeite met slapen. Zo’n 53-65% van de mensen met chronische pijn hebben slaapproblemen. De nadelen van slaap tekort zijn groot bij chronische pijnrevalidatie. De laatste tien jaar is er meer aandacht voor interventies die de cognitieve flexibiliteit en fysieke activiteit vergroten. Beide lijken effectieve behandelingen voor verschillende aandoeningen,…

Lees meer
Tevrede man verzonken in een diepe slaap.

Mensen brengen ongeveer een derde van hun leven slapend door. In deze periode van rust staat het lichaam niet stil: tijdens de slaap vindt herstel plaats van cardiovasculaire, neurologische en andere functies. Er komt steeds meer aandacht voor voldoende slaap. Zagen mensen het eerst als een luxe om genoeg te slapen, inmiddels wordt voldoende slapen…

Lees meer