Het Otago Oefenprogramma in het verpleeghuis

Kwetsbare ouderen die in een verpleeghuis wonen, hebben baat bij het Otago oefenprogramma. Kracht, mobiliteit en evenwicht verbeterden na een interventie van zes maanden in groepsverband. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan 111 kwetsbare ouderen van minstens 75 jaar deelnamen. Kwetsbaarheid is omkeerbaar als het in een vroeg stadium wordt opgespoord en behandeld. In West-Europese…

Lees meer

Een dagelijkse wandeling vergroot de loopsnelheid

De loopsnelheid, paslengte en het aantal stappen per minuut zijn voorspellers voor een val. Veranderingen in het looppatroon van ouderen kunnen aanleiding zijn om een gerichte valpreventieve interventie in te zetten. Een beweeginterventie op maat met conditie-, balans-, kracht-, en flexibiliteitsoefeningen kunnen de kans op een val verkleinen. Maar voor ouderen die in een verpleeghuis…

Lees meer

Goede voeding vermindert risico heropname ziekenhuis voor ouderen

Goede voeding met voldoende energie en voedingsstoffen, kan het risico op heropname in het ziekenhuis voor 65-plussers verminderen. Dat schrijven Noorse onderzoekers in het International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Het aantal patiënten dat binnen korte tijd na ontslag onverwachts opnieuw in het ziekenhuis belandt, kan iets zeggen over de kwaliteit van de…

Lees meer

Oefenen samen met de huishoudelijke hulp

Als de hulp in de huishouding ouderen ondersteunt om zelfstandig te oefenen, kan dat vallen en ziekenhuisopnames voorkomen. Dat blijkt uit een Frans onderzoek waaraan 35 ouderen deelnamen. De auteurs van dit artikel zochten uit of het haalbaar is dat huishoudelijke hulpen optreden als beweegcoaches, en wat het effect daarvan is. De meeste ouderen waarbij…

Lees meer

Weerstandstraining in vroege en late stadia van kwetsbaarheid en sarcopenie

Sarcopenie en kwetsbaarheid zijn leeftijdsgebonden syndromen en hebben invloed op de kwaliteit van leven van ouderen. Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van lichaamsbeweging op kwetsbaarheid en sarcopenie. Toch is er een kennislacune. Weerstandstraining is een essentieel onderdeel van trainingsprogramma’s voor ouderen. Maar wat precies het effect daarvan is op spierkracht, lichamelijk…

Lees meer

De vorm van lichaamsbeweging heeft effect op de bloeddruk bij ouderen

Ongeveer tweederde van de 65-plussers heeft een te hoge bloeddruk. De prevalentie stijgt met de leeftijd. Over het algemeen neemt de systolische bloeddruk in rust toe, terwijl de diastolische bloeddruk in rust onveranderd blijft of zelfs daalt met het ouder worden. Juist die stijging van de bovendruk in rust is een belangrijke risicofactor voor hart-…

Lees meer

Langetermijn effecten van kyfose-oefeningen bij ouderen

Zo’n 40 procent van de ouderen heeft een hyperkyfose. Dat wil zeggen: een thoracale kyfosehoek van meer dan 40 graden. Dit neemt toe met de leeftijd. Bij vrouwen van 55 tot 80 jaar is dat naar schatting vijf graden per decennium. Hoe dat bij mannen zit, is niet goed onderzocht. Een kyfosehoek van meer dan…

Lees meer

Effect van weerstandstraining op de botmineraaldichtheid

Na je veertigste neemt de botmassa af met minstens een half procent per jaar. Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Met als gevolg een verhoogd risico op fracturen. Heup- en wervelfracturen komen dan het meest voor. Bijna de helft van alle heupfracturen betreft de femurhals. Lichamelijke activiteit waarbij een mechanische belasting via de grondreactiekracht…

Lees meer

Vliegwieltraining in het verpleeghuis

Vliegwieltraining, een vorm van spierkrachttraining afkomstig uit de ruimtevaart, kan het valrisico van ouderen verminderen. Dat concluderen Poolse onderzoekers. Ze lieten twintig lichamelijk inactieve verpleeghuisbewoners zes weken lang met een vliegwielapparaat trainen. Ruimtevaartorganisaties NASA en ESA ontwikkelden deze trainingsvorm om astronauten in gewichtsloze ruimtes te laten trainen. Om zo het verlies van spiermassa enigszins te…

Lees meer

Spiritualiteit vergroot veerkracht bij chronische pijn

Chronische pijn hangt niet alleen samen met fysieke en psychosociale factoren, maar ook met andere factoren zoals spiritualiteit. Spiritualiteit is een universeel aspect van de menselijke ervaring, waar eigenlijk geen eenduidige definitie voor is. In deze studie definiëren de auteurs spiritualiteit als de mate waarin een persoon betekenis en een doel in het leven zoekt…

Lees meer

Nieuwe interventie voor aanpak van chronische pijn

De strategieën die mensen gebruiken om om te gaan met chronische pijn zijn belangrijke factoren in de uitkomst van de behandeling. Daarom worden deze strategieën vaak ingezet als psychosociale interventies bij chronische pijn. Vooral vermijdende copingstrategieën, zoals catastroferen en bewegingsangst, zijn geassocieerd met een verminderd fysiek en emotioneel functioneren. Strategieën die de confrontatie met de…

Lees meer

De trapaflopen: een simpele manier voor ouderen om spiermassa te behouden

De auteurs van dit artikel onderzochten de effecten van traplopen op de spiermassa, kracht en functionele capaciteit bij ouderen. Een belangrijk onderwerp, want met lichamelijke inspanning kan sarcopenie bij ouderen voorkomen worden. Ze waren vooral geïnteresseerd in het effect van naar beneden lopen. Trapaflopen is een excentrische spieractiviteit. En excentrische spierkrachttraining is een bewezen effectieve…

Lees meer

Wat vinden ouderen belangrijk in een pijneducatie-oefenprogramma?

Ouderen met chronische pijn krijgen vaak als eerst aangewezen behandeling een non-farmacologische interventie. Oefentherapie en pijneducatie worden over het algemeen veel aanbevolen aan deze patiëntengroep. Pijn-neuro-educatie (PNE) gecombineerd met oefentherapie blijk een effectieve interventie te zijn voor het verminderen van pijn, beperkingen, bewegingsangst en catastroferen bij volwassenen. Pijn-neuro-educatie is een interventie gebaseerd op de cognitieve…

Lees meer

Spieractiviteit en pijnfactoren bepalen beperkingen bij rugpijn

Om beperkingen en het lijden van mensen met chronische lage rugpijn te verbeteren zijn er vele verschillende factoren om op te focussen. Recente literatuur laat zien dat verstoringen in lichaamsperceptie en centrale sensitiviteitssyndromen ook een rol spelen bij beperkingen die mensen met lage rugpijn ervaren. Abnormale spieractiviteit is een van de factoren die interessant is…

Lees meer

Persoonlijkheid van de patiënt voorspelt kinesiofobie

Mensen met chronische lage rugpijn scoren anders op de persoonlijkheidskenmerken op de Big Five dan de algemene bevolking. Bovendien zijn er verbanden te zien tussen bepaalde eigenschappen en angst, depressie en vermijdingsgedrag. Dat blijkt uit onderzoek onder 102 mensen met lage rugpijn. Het (h)erkennen van deze persoonlijkheidskenmerken kan helpen om een beter gerichte interventie op…

Lees meer

Beweeginterventie voor de mentale gezondheid van mantelzorgers

Naar schatting zijn er in Nederland tussen de 254.000 en 270.000 mensen met dementie. Meer dan een derde van hen woont thuis met zorg van een naaste. Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie voelt zich tamelijk tot zwaar belast. Als de mantelzorg te zwaar wordt, dan is dat vaak een reden…

Lees meer

Metaforen en taalgebruik typerend bij chronische pijnpatiënten

‘Een mes tussen de ribben’, ‘alsof iemand een gat in mijn hoofd boort’, ‘mijn voet hoort niet bij mij’. Dergelijke metaforen gebruiken mensen om hun chronische pijnklachten te beschrijven. Verschillende aandoeningen blijken hun eigen typerende metaforen te hebben. Ook gaan metaforen niet zozeer over de intensiteit van de pijn, maar vooral over de impact op…

Lees meer

Krachttraining bij perifere vaatproblemen

Krachttraining verbetert het loopvermogen bij patiënten met perifeer vaatlijden. Dat blijkt uit een meta-analyse van studies hiernaar. Perifeer vaatlijden is een atherosclerotische aandoening, meestal van de aorta en de slagaders in het bekken en de benen. Niet iedereen heeft daar per definitie last van. Bij sommigen uit de verminderde bloedtoevoer naar de spieren zich in…

Lees meer